Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Verkenning energiesituatie Zeeland met Enervisa en Klimaatmonitor


Provincie Zeeland heeft de ambitie om doelstellingen in het Energieakkoord te halen: het energiegebruik met 1,5% per jaar te reduceren en het aandeel hernieuwbare energie te vergroten tot 14% in 2020 en 16% in 2030. DWA maakte voor de Provincie Zeeland in drie scenario’s inzichtelijk op welke wijze de provincie hier invulling aan kan geven. Kansrijk zijn biomassa en restwarmte, wind op land en zonne-energie

Hernieuwbare energieopwekking bedraagt nu al ruim 3% van het energiegebruik blijkt uit de analyse met Enervisa en de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Windenergie en de verschillende warmteprojecten (warmte-/koudeopslag en restwarmte) leveren hieraan de grootste bijdrage. De duurzame opwekking kan worden verhoogd tot 6% in 2020 met de huidige geplande projecten. Voor invulling van de resterende 8% tot 2020 zijn drie scenario’s opgesteld.

Dankzij de concrete scenario's zoals deze Hernieuwbare energieopwekking heeft de provincie inzicht in de mogelijke effecten van haar beleid naar 2020.

Op naar 14% hernieuwbare energie

De scenario-analyse geeft belangrijke inzichten in de wijze waarop de 14% hernieuwbare energiedoelstelling behaald kan worden.

  • Met energieopwekking uit biomassa kan in 6% van de benodigde energie worden voorzien.
  • Invulling van de wind op land doelstelling (570 MW) levert een bijdrage van 3,7% in de energieopwekking op.
  • Door de benutting van restwarmte in de glastuinbouw kan warmteopwekking uit fossiele brandstoffen met ruim 1% worden beperkt.
  • De potentie aan zonne-energie (pv-panelen) in Zeeland wordt geschat op 5,1% van het totale energiegebruik.

Input voor klimaatbeleid

De provincie gaat de resultaten van het onderzoek gebruiken bij het bepalen van het beleid voor de periode tot 2020. Voor meer informatie over de aanpak en uitkomsten kunt u contact opnemen met Hans van der Heide (heide@dwa.nl of 06 - 202 102 20).