Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Nieuws

Pagina 1 van 9  > >>


Categorie: Nieuws
02-09-2016
Welke beleidsprikkels dragen bij aan het klimaatakkoord? Het planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde in juli 2016 de rapportage ‘Opties voor energie- en klimaatbeleid’. De studie laat zien dat een emissiereductie van 80 procent of meer in 2050 verder gaat dan wat er op basis van huidige ontwikkelingen, met inbegrip van het vastgestelde klimaatbeleid, kan worden verwacht. Een verkenning naar opties in de ‘sectoren’ van de gebouwde omgeving, verkeer, industrie, landbouw, CO2-opslag, elektriciteitsvoorziening en de productie van groene brandstoffen is in dit nieuwsbericht samengevat.

Categorie: Gebruikers
01-08-2016

Goeree-Overflakkee houdt alle duurzaamheidsprojecten bij in Enervisa, waardoor de resultaten goed in tabellen en grafieken inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Samen met de gemeente ontwikkelde DWA een infographic waar de gemeente nu helder de ambities en voortgang kan toelichten aan de raad en inwoners.


Categorie: Gebruikers
04-06-2016
Met de Klimaattop Vlaardingen van 3 juni 2016 verkreeg Vlaardingen commitment op acties van inwoners en bedrijven. Gemeente Vlaardingen gebruikte een heldere sheet met de visualisatie van het huidige energiegebruik en potentieel van duurzame energieproductie als vertrekpunt en om de urgentie van actie aan te geven.

Categorie: Gebruikers
02-06-2016

Maar liefst 13 gemeenten zijn in 2016 gestart met de monitoring van hun duurzame projecten met Enervisa.


Categorie: Technische aanpassingen
06-11-2015
De rekenregels sluiten binnenkort helemaal aan op het ‘Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie 2015’ dat RVO deze zomer publiceerde. In dit rapport worden de uitgangspunten gepresenteerd voor het op uniforme wijze monitoren van hernieuwbare energie. Nu er een nieuwe versie van het protocol is uitgebracht, passen we de rekenregels hierop aan voor alle projecten die nieuw worden ingevoerd.

Categorie: Nieuws
24-10-2015

Klimaatwinkelen met energiebesparing en zonnepanelen

De ambitie voor CO2-reductie in 2030 mag hoog liggen volgens deelnemers aan de workshop Klimaatwinkelen in de gemeente Schiedam op 22 september 2015. De gemeente verwelkomde 29 enthousiaste deelnemers vanuit diverse achtergronden: vertegenwoordigers van organisaties, ondernemers, raadsleden en beleidsadviseurs van de gemeente. De interessante discussies, informatie op de kaarten en de inzet van de deelnemers maakt het ‘Klimaatwinkelen’ in Schiedam tot een geslaagde avond.


Categorie: Nieuws
03-10-2015
De gemeente Harderwijk zet zich op alle fronten in om energie te besparen en duurzame energie te benutten. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage "Een tussenstop langs de route naar de energieke stad". Het doel is in 2031 de uitstoot van CO2 met 45% terug te dringen ten opzichte van 2010. De gekozen route hiernaartoe is vastgelegd in het beleidsplan "De Energieke Stad, een routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk". 

Categorie: Nieuws
27-03-2015

De praktische invulling en uitvoering van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid stond centraal bij Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Gemeentelijk Duurzaamheidsbeleid. Tijdens de bijeenkomst, bij adviesbureau DWA in de Thermo-Staete te Bodegraven, bleek dat betrokkenheid bij het bouwproces en het waarborgen en monitoren van resultaten tot een solide businesscase leidt.

Zonder al te lang stil te staan bij de formulering van duurzaamheidsbeleid, vertelt consultant strategie en energiebeleid Hans van der Heide van DWA over de start van het proces. “Een meetbare doelstelling is in beginsel van belang. Weet waar je staat en wat je gaat doen, zodat je na de realisatie van het gebouw kunt monitoren.”

Categorie: Nieuws
25-03-2015
De gemeente Goeree-Overflakkee streeft ernaar om in 2020 alle energie verbruikt door haar bewoners, bedrijven en bezoekers op duurzame wijze op te wekken binnen de gemeentegrenzen. Voor het behalen van deze doelstelling worden door de gemeente acties en ontwikkelingen vertaald naar projecten die energiebesparing en duurzame energieproductie stimuleren en faciliteren. De huidige gerealiseerde projecten leveren een CO2-reductie van 78 kton, ongeveer gelijk aan de opname van CO2 door 26.000 voetbalvelden met bomen of de uitstoot van 357.800.000 autokilometers (9.000 keer de aarde rond).

Categorie: Nieuws
24-03-2015
Provincie Zeeland heeft de ambitie om doelstellingen in het Energieakkoord te halen: het energiegebruik met 1,5% per jaar te reduceren en het aandeel hernieuwbare energie te vergroten tot 14% in 2020 en 16% in 2030. DWA maakte voor de Provincie Zeeland in drie scenario’s inzichtelijk op welke wijze de provincie hier invulling aan kan geven. Kansrijk zijn biomassa en restwarmte, wind op land en zonne-energie